Razpis za sofinanciranje vsebin v prostorih TV Metka
18. oktobra, 2021

V oktobru 2021 objavljamo prvi  razpis, ki je namenjen vsebinskem sofinanciraju dogodkov / projektov / programov v prostoru TV Metka in sicer v delavničarskem STUDIU v okviru realizacije projekta »Prostori za brezplačno učenje otrok programiranja in robotike«, ki je bil izbran na razpisu participativnega proračuna.

Prioriteta tega dela prostora je umestitev teoretičnih in praktičnih aktivnosti povezanih z digitalnimi tehnologijami – npr. učenje uporabe različnih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnih kompetenc, povezovanje z drugimi sorodnimi področji (npr. znanostjo, robotiko, umetnostjo, programiranjem, 3D oblikovanjem in ostalimi sodobnimi intermedijskimi področji) ter spodbujanje razvoja novih konceptov in sodelovanj na področju digitalnih tehnologij.

Prenesi razpisne obrazce

BESEDILO RAZPISA:

Na podlagi sklepa št. 246-01/2021 direktorice Marje Guček, javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (v nadaljevanju MKC Maribor) objavlja

JAVNI RAZPIS

za prijavo dogodkov/projektov/programov za realizacijo projekta participativnega proračuna, ki ga je MKC Maribor dobil v izvedbo: »Prostori za brezplačno učenje otrok programiranja in robotike«, v prostoru TV Metka, v času od 15. 11. 2021 do 24. 12. 2021, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral MKC Maribor.

1.       Naziv in sedež razpisovalca 

MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor.

2.       Predmet in cilj razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje dogodkov/projektov/programov v prostoru TV Metka v času od 15. 11. 2021 do 24. 12. 2021 v okviru realizacije projekta »Prostori za brezplačno učenje otrok programiranja in robotike«, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor[1].

Predlagatelj predloga »Prostori za brezplačno učenje otrok programiranja in robotike« je v opisu le tega zapisal, da predlaga, da Mestna občina Maribor zagotovi brezplačne prostore, ki se bodo lahko razvijali kot izobraževalno središče novih – digitalnih tehnologij. Z zagotovitvijo takšnih prostorov bi Mestna občina Maribor omogočila mariborskim izvajalcem izobraževanj za otroke na področju novih tehnologij, da bi lahko otrokom iz socialno šibkih družin ponujali tečaje po nižji ceni oz. brezplačno. Kot pomembne razloge za vzpostavitev in razvoj takšnega prostora predlagatelj navaja, da: otroci, ki obiskujejo obšolske aktivnosti, v razvoju in razmišljanju napredujejo hitreje kot tisti, ki jih ne; v Mariboru marsikateri starš svojemu otroku ne more privoščiti plačila obšolskih dejavnosti, ki bi bile v okviru omenjenih prostorov brezplačni; znanja programiranja, robotike in 3D oblikovanja so znanja prihodnosti – kdor bo poznal in razumel sodobni digitalni svet in tehnologijo, bo imel manjše težav z zaposlitvijo oziroma obvladovanje teh znanj je priložnost predvsem za socialno šibkejše, da si sami omogočijo boljšo prihodnost, le dostop do izobraževanj, obšolskih dejavnosti in tehnologije jim moramo omogočiti.

Cilj razpisa je v prostor TV Metke umestiti praktične aktivnosti za otroke – aktivnosti, ki so povezane z digitalnimi tehnologijami, npr. učenje uporabe različnih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnih kompetenc, povezovanje z drugimi sorodnimi področji (npr. znanostjo, robotiko, umetnostjo, programiranjem, 3d oblikovanjem in ostalimi sodobnimi intermedijskimi področji) ter spodbujanje razvoja novih konceptov in sodelovanj na področju digitalnih tehnologij za otroke.

Aktivnosti se bodo izvajale v notranjem delu TV Metke, Koroška cesta 18, Maribor. Prostor si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo.

3.       Razpisni pogoji

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • prijavitelji so lahko nevladne organizacije in posamezniki s statusom samozaposlenega v kulturi in ostale fizične osebe, ki delujejo na področju izobraževanja na področju novih tehnologij. Kot nevladne organizacije se smatrajo tiste organizacije (društva, zavodi, zadruge in ustanove), ki niso (so)ustanovljene ali s strani javnih organov, političnih strank, študentskih, dijaških ali verskih organizacij in/ali v upravnih organih nimajo predstavnikov javne oblasti. Samostojni ustvarjalci na področju kulture so tisti, ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti in so vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi na dan objave razpisa. Obvezno dokazilo: veljavni ustanovitveni akt in/ali statut. Fizična oseba je vsaka oseba, ki je stara več kot 18 let in lahko svoje delo opravlja v skladu s slovensko zakonodajo. V kolikor predhodno navedeni akti niso javno dostopni na spletu (navesti spletni naslov), je vlogi potrebno priložiti njihovo kopijo.

 • bodo zagotovili javno dostopnost sofinanciranega projekta. Obvezno dokazilo: izjava prijavitelja, da bo v primeru izbora zagotovil javno dostopnost sofinanciranega projekta na obrazcu 2;

 • da so v primeru, da so bili pogodbena stranka MKC Maribor v preteklih treh letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do MKC Maribor. Izpolnjevanje pogoja preveri MKC Maribor;

 • ne prijavljajo tistih vsebin, ki so že bile izbrane ali sofinancirane iz razpisov oziroma pozivov drugih javnih inštitucij ali sofinancirane s sredstvi evropskih skladov. Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi oziroma sofinanciranimi vsebinami, na obrazcu 2;

 • MKC Maribor si pridružuje pravico, da izbere manj prijavljenih dogodkov/projektov/programov posameznega prijavitelja, z namenom zagotavljanja raznolikosti izvedenih dogodkov/projektov/programov;

 • Participativni proračun in MKC Maribor stremita k temu, da ima vzpostavljena infrastruktura čim širše učinke kar pomeni, da jo uporablja tako čim več uporabnikov kot tudi izvajalcev. Ta orientacija ne bo nepomembna pri izboru izvajalcev, torej se jim bo poskušalo zagotoviti dostop čim večjim;

 • bodo prijavljeni, načrtovani in izvedeni do 24. 12. 2021;

 • bodo izvedeni v notranjem prostoru TV Metke;

 • izbran dogodek/projekt/program je za udeležence brezplačen (izvajalec od udeležencev ne bo zahteval dodatnih sredstev, niti za material, učne pripomočke itd.);

 • zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 300 EUR bruto/celotni strošek: v znesek je vključen strošek dela izvajalca dogodkov/projektov/programov in morebitni materialni stroški;

 • s prijavitelji, ki bodo izbrani na razpisu, se bo podpisala pogodba. Pogodba bo sklenjena med izbranimi prijavitelji in MKC Maribor;

 • pred izvedbo aktivnosti mora izvajalec MKC Maribor vsaj pet delovnih dni pred izvedbo za namene promocije dogodka/projekta/programa posredovati najavo z navedbo vseh pomembnih informacijah o dogodku/projektu/programu in reprezentativno fotografijo;

 • v najavah in promocijsko informativnih gradivih mora izvajalec navajati MKC Maribor in MOM, vsaj z logotipi;

 • sprejeti prijavitelj se zaveže, da bo mladim aktivnim udeležencem projekta dal v podpis Obrazec – Evidenca / Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino. Obrazec Evidenca je dokazilo organizacije za namen poročanja o številu mladih aktivnih udeležencev v okviru javnih pozivov Urada RS za mladino za sofinanciranje mladinskega dela. Pojasnilo za vodenje seznama: mladi aktivni udeleženci nastopajo v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, proizvajalcev in nosilnih udeležencev, ki sodelujejo v aktivnostih. Aktivni udeleženci ne nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev, uporabnikov storitev in proizvodov ali podobno. Izbrani prijavitelj bo prav tako posredoval število udeležencev dogodka/projekta/programa.

 • po končanem projektu mora izvajalec oddati finančno in vsebinsko poročilo o izvedenem projektu, posredovati fotografije dogodka/projekta/programa in obrazec Evidenca;

 • v primeru pokrivanja datuma izvedbe projekta ali prevelike podobnosti z že sprejeto prijavo določenega projekta, se bo MKC Maribor sestal s kasnejšim prijaviteljem in uskladil izvedbo, v primeru, da to ne bo mogoče, ga bo zavrnil;

 • prijava mora biti oddana najkasneje do 3. 11. 2021, poročilo pa 8 dni po dogodku/projektu/programu oz. najkasneje do 24. 12. 2021. Po potrditvi poročila bo izvajalec v 8 dnevih izdal e-račun.

Projekti, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj naštetih pogojev, bodo izključeni iz nadaljnje obravnave. 

MKC Maribor lahko v primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev, po že izdanem sklepu o izboru dogodka/projekta/programa, spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (npr. po pregledu poročil za preteklo leto) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti do MKC Maribor iz prejšnjih let (ne uresničitev projekta, dela projekta ali projektov) razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva njihovo vračilo.

Na razpis se ne morejo prijaviti:

 • nevladne organizacije, katerih zakoniti zastopnik je na dan objave razpisa zaposlen na MKC Maribor;

 • nevladne organizacije, katerih zakoniti zastopnik je na dan objave razpisa ožji družinski član[2] zaposlene osebe na MKC Maribor;

 • ožji družinski član zaposlene osebe na MKC Maribor s statusom samozaposlene osebe v kulturi.

Vloge teh prijaviteljev bodo zavržene.

4. Kriteriji razpisa

 1. Navedite vaše reference s področja praktičnih aktivnostih za otroke povezanih z digitalnimi tehnologijami – npr. izvedbe izobraževanj, dogodkov/projektov/programov na področju uporabe različnih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnih kompetenc, povezovanje z drugimi sorodnimi področji (npr. znanost, robotika, umetnost), spodbujanje razvoja novih konceptov in sodelovanj na področju digitalnih tehnologij, novih medijev in intermedijske umetnosti v zadnjih 2 letih oz. vsaj 12 mesecih. Dodatno v 150 besedah napišite povzetek vašega delovanja.

 2. Kakovost in vsebinska celovitost in ustreznost prijavljenega projekta s področja praktičnih aktivnostih povezanih z digitalnimi tehnologijami za otroke – npr. izvedba izobraževanj, dogodkov/projektov/programov na področju uporabe različnih digitalnih tehnologij, razvoj digitalnih kompetenc, povezovanje z drugimi sorodnimi področji (npr. programiranje, znanost, robotika, umetnost …), spodbujanje razvoja novih konceptov in sodelovanj na področju digitalnih tehnologij, novih medijev in intermedijske umetnosti. Dodatno v 150 besedah napišite stroškovno učinkovitost projekta in morebitno vizijo, ki pa mora vsebovat tudi izkoriščenost prostora: koliko ur bo na novo vzpostavljen prostor izkoriščen s prijavljeno aktivnostjo? Prosimo, ločite čas, ko bodo prostor uporabljali:

  • uporabniki (učenci) – v primeru več mentorjev, vas prosimo, da dodate približno informacijo, koliko ur bo aktivnost izvajal kateri mentor

  • samo izvajalec (za priprave, pospravljanje, administracijo)

  • ko bo v okviru vaše aktivnosti dostopen širši javnosti (starši, vabljeni, npr. za predstavitev dela učencev ali drug dogodek povezan s projektom/aktivnostjo).

 3. Kakovost prijavljene aktivnosti v smislu znanja in kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo z udeležbo oz. učinek, kako prijavljena aktivnost vpliva na udeleženca in kakšen vpliv (lahko) ima aktivnost na lokalno okolje.

 4. Potencial časovne in vsebinske širitve prijavljene aktivnosti v prihodnosti.

 5. Promocijske aktivnosti. Štejejo aktivnosti, ki promovirajo tako prostor kot prijavljeno aktivnost.

Če bo dogodek/projekt/program izvajalo več učiteljev/mentorjev, jih poimensko navedite (izpostavite tiste, ki so stari 29 let ali manj – MKC Maribor se še posebej zavzema, da se v dogodke/projekte/programe vključujejo mladi) in po lastni presoji dodajte njihove reference. Prijavitelj, ki ob prijavi dokaže, da pri pripravi in/ali izvedbi projekta sodeluje/jo mlad/i (od 15 do 29 let),  prejme dodatnih 10 točk.

5. Vloga za prijavo

Izpolnjeni obrazci predstavljajo vlogo (obrazci so priloga dokumentacije Razpisa) in so priloženi v celoti. Izpolnjeni vlogi morata biti priloženi parafirani in ožigosani pogodbi (2x), ki sta prilogi vloge.

6. Rok

Upoštevane bodo vloge, ki bodo do 3. 11. 2021 oddane s priporočeno pošto (upošteva se poštni žig).

E-račun mora biti izstavljen najkasneje 8 dni po potrditvi poročila, poročilo pa mora biti predloženo 8 dni po dogodku/projektu/programu oz. najkasneje do 24. 12. 2021.

7. Način prijave

Prijavitelji na razpis morajo oddati pisno vlogo in jo v predvidenem roku poslati na v prijavi citiran naslov.

Opremljenost:

V zaprti ovojnici, naslovljena na Mladinski kulturni center Maribor, KOMISIJA ZA RAZPIS TV Metka, Ob železnici 16, 2000 Maribor. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano “Ne odpiraj! Prijava na razpis TV Metka.”.

8. Odpiranje vlog in izbor

Odpiranje vlog bo predvidoma 5. 11. 2021.

Vsaka vloga bo ocenjena v skladu z merili, določenimi v razpisu. Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega razpisa. Za posamezni kriterij lahko predlagatelj prejme 10 točk (ko je vsebina ustrezna), 5 točk (ko je vsebina delno ustrezna) ali 0 točk (ko je vsebina neustrezna).

Vsak član komisije posamično ocenjuje kar pomeni, da je možno za posamezno prijavo prejeti 150 točk oz. 160, če se ob prijavi dokaže, da pri prijavi projekta sodeluje mlada oseba od 15 do 29 let. Končna ocena vloge je sestavljena iz seštevka vseh ocen (seštevek vseh dodeljenih točk), ki jih bo podelila komisija. V nadaljnjo obravnavo bodo uvrščeni dogodki/projekti/programi tistih predlagateljev, ki bodo dosegli vsaj 75 točk. V kolikor je več dogodkov/projektov/programov ocenjenih z istim številom točk, se izbere prijavitelja, ki je dosegel več točk pri merilu 2.

O izboru bo odločila komisija, ki jo določi MKC Maribor.

Prijavitelji s prijavo potrjuje, da je seznanjen:

 • s pogoji za kandidiranje na javnem razpisu;

 • z merili za izbor projektov;

 • z drugimi zahtevami tega razpisa.

Prav tako s prijavo izjavlja, da so vsi podatki, navedeni v prijavnem obrazcu in drugih prilogah točni, resnični in popolni.

9. Višina sredstev

Za sofinanciranje bo komisija izbrala 10 projektov, ki jih bo MKC Maribor sofinanciral vsakega po 300 € bruto/celotni strošek. Vseh sredstev je na razpolago 3.000 €. Predlog komisije bo s sklepom potrdila direktorica MKC Maribor.

Odobrena sredstva bodo izbranim prijaviteljem nakazana po izvedbi, na podlagi potrjenega finančnega in vsebinskega poročila o izvedenem projektu.

Izplačila MKC Maribor so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev. V kolikor bi bila ta sredstva ukinjena ali zmanjšana, lahko MKC Maribor razveljavi razpis ali skladno z zmanjšanimi sredstvi določi novo pogodbeno vrednost. S podpisom pogodbe se šteje, da se prijavitelj strinja z navedenim.

10. Obveščanje o izboru

MKC Maribor bo rezultate objavil na spletnih straneh MKC ter pisno obvestil prijavitelje.

Zoper sklep o izbiri prijaviteljev je mogoč pisni ugovor v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, ki se naslovi na javni zavod MKC Maribor. Vlagatelj ugovora mora pisno razložiti razloge za ugovor, zaradi katerih je ta vložen in priložiti dokazila za svoje navedbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev in postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. MKC Maribor po prejemu ugovora preveri formalno ustreznost ugovora in sicer ali je vložen pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je vložen iz dovoljenih razlogov. Nepravočasen ugovor, ugovor, ki ga ni vložila upravičena oseba, in ugovor, ki je vložen iz nedovoljenega razloga, se s sklepom zavrže. V zvezi z ugovorom, ki je bil pravočasen in ga je vložila upravičena oseba iz dovoljenih razlogov, MKC Maribor pregleda vso dokumentacijo v spisu prijavitelja, ki je vložil ugovor, ter preveri pravilnost navedb v ugovoru, zlasti dejstva, od katerih je odvisno ocenjevanje in razvrstitev vlog. O ugovoru v 15 dneh od prejema s sklepom odloči Svet zavoda MKC Maribor. Zoper sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od vročitve sklepa vloži tožba v upravnem sporu.

V kolikor izbrani prijavitelj v roku 15 dni ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od prijave odstopil, kakor tudi, da se po končanem postopku dokumentacija neizbranim prijaviteljem vrne in jo lahko prevzamejo na sedežu zavoda ali se jim jo pošlje po pošti. Do sklenitve pogodbe je nato upravičen naslednji  kandidat, ki je za odstoplim prejel največ točk.

11. Razpisna dokumentacija z vlogo in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija z vlogo je dosegljiva na spletni strani MKC Maribor (www.mkc.si) in v samih prostorih MKC Maribor.

Dodatne informacije so dosegljive preko elektronskega naslova: lina.valant.sicanovic@mkc.si.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vaše podatke bomo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) skrbno varovali in jih uporabili izključno za potrebe tega javnega razpisa ter jih uporabljali izključno za potrebe MKC Maribor. Od MKC Maribor lahko kadarkoli zahtevate, da stalno ali začasno preneha z uporabo vaših osebnih podatkov na elektronski naslov info@mkc.si. S prijavo potrjujete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov pod pogoji nove zakonodaje (GDPR) za potrebe MKC Maribor.

Mladinski kulturni center Maribor
Marja Guček, direktorica

PRENESI RAZPISNE OBRAZCE

Utrinki prenove prostorov TV Metke

View fullsize

20210927_114521.jpg

View fullsize

20210927_114621.jpg

View fullsize

20210927_114636.jpg

View fullsize

20210927_114654.jpg

View fullsize

20210927_115020.jpg

View fullsize

IMG20210922141206.jpg

View fullsize

IMG20210922141220.jpg

View fullsize

IMG20210922141221.jpg

View fullsize

IMG20210922141224.jpg

View fullsize

IMG20210922141231.jpg

View fullsize

IMG20210922141242.jpg

View fullsize

IMG20210922141305.jpg

View fullsize

IMG20210924113816.jpg

View fullsize

IMG20210924113829.jpg

View fullsize

IMG20210924113909.jpg

View fullsize

IMG20210924113915.jpg

View fullsize

IMG20210924113940.jpg

View fullsize

IMG20210924113944.jpg

View fullsize

IMG20210924113956.jpg

View fullsize

IMG20210927121855.jpg

View fullsize

IMG20210927121859.jpg

View fullsize

IMG20210927121909.jpg

View fullsize

IMG20210927121928.jpg

View fullsize

IMG20210927121941.jpg

Povezava do originalnega članka